गणेशात्सव / नवरात्रोत्सव मंडप / स्टेज उभारणेकरीता नवीन परवानगी नोंदणी बंद करण्यात आलेली आहे.